КАЛЕЙДОСКОП

Регистър за академично признаване на висше образование

23 май 2023

 

 

Да бъде създаден обединен Регистър за академично признаване на висше образование, реши правителството. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В момента Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа три регистъра: на издадените удостоверения за академично признаване; на обезсилените удостоверения за академично признаване; на отказите за академично признаване. Целта им е да предоставят информация за процедурите за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Проверката на едно лице във всеки един от тези регистри създава ненужна административна тежест, както и риск от пропуски. С изграждането на единен регистър се допълват и изменят действащи разпоредби, като се отстраняват някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление.

Част от данните ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които по силата на нормативен акт могат да изискват предоставянето на удостоверения, свързани с академичното признаване. Промените ще улеснят български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила. Новите разпоредби ще бъдат от ползва и на държавни органи, потенциални работодатели, висши училища, които имат право да получат достоверна информация за съответствието на чуждестранна диплома с изискванията на нормативната уредба на Република България. Създаването на обединен Регистър ще окаже благоприятно въздействие по отношение подготовката на бъдещи доказано квалифицирани от висшите училища в чужбина, участници в пазара на труда, отбелязват от МОН.

Обединеният Регистър за академично признаване на висше образование в чужбина ще влезе в сила през месец юни. Това съобщи миналия месец главният секретар на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН Вержиния Цанкова. “В момента облекчаваме работодателите. Вместо да влизат в три отделни регистъра, ще има един обединен регистър, в който те спокойно ще могат проверяват дали едно лице е с призната диплома от чужбина. Това означава, че е акредитирано висшето училище в чужбина, дипломата е автентична и той може да работи по специалността, по която сме признали”, обясни тогава тя.

Цанкова каза, че в последните години се е увеличила работата на НАЦИД относно признаването на дипломи от чужбина. “Това означава, че граждани, които са завършили в чужбина, се завръщат за да работят на територията на България, което е много хубаво. И е много важно всеки работодател -държавни институции, банки, български или чуждестранни фирми, когато приемат на работа лица, завършили в чужбина, да знаят те по каква специалност могат да работят при тях”, обясни тя.

ДИМИТРИНА ВЕТОВА

https://www.bulgariasega.com/featured/147312.html