АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

МФ: БГ икономиката с 3,3% растеж в следващите три години

07 ноември 2019

 

 
Прогнозата за растежа на БВП за 2019 г. остава непроменена, спрямо очакванията от пролетта, на ниво от 3.4%. Растежът на БВП ще достигне 3.3% в следващите три години, се посочва в неревизираната "есенна макроикономическа прогноза" на Министерството на финансите.
Забавянето на растежа на европейската икономика през 2019 г. е очаквано. Международни финансови институции потвърждават в своите прогнози, че през 2020 г. европейската икономика, а също така и еврозоната, ще имат по-висок икономически растеж, в сравнение с текущата година.
България, както и други държави от Централна и Източна Европа, се отличава със стабилен икономически растеж, в сравнение със силното забавяне в икономическата активност през първата половина на 2019 г. за някои от големите държави в еврозоната. За първото полугодие на текущата година реалният растеж на БВП на България беше 4.1%, спрямо съответния период на предходната година. По-високият растеж бе формиран през първото тримесечие, докато през второто реалното нарастване на БВП се забави, повлияно в голяма степен от спада на износа и намалението на запасите.
Растежът на БВП се очаква да се забави през втората половина на годината, а за цялата 2019 г. се прогнозира растеж от 3.4%. Икономическият растеж ще достигне 3.3% през 2020 г., движен от потреблението и инвестициите. Очаква се възстановяване на износа, но отрицателният принос на нетния износ към растежа на БВП ще се увеличи поради ускоряването на вноса.
През първото полугодие на 2019 г. броят на заетите се увеличи, а нивото на безработица отбеляза исторически минимум. Благоприятните развития на пазара на труда се очаква да продължат и през втората половина на годината. Безработицата се прогнозира да намалее до 4.4% през 2019 г. През 2020 г. растежът на заетостта се очаква да се забави до 0.2% под влияние на ограниченията от страна на предлагането на труд.
Растежът на компенсацията на един нает се прогнозира да възлезе на 8% през текущата година, подкрепен както от частния, така и от публичния сектор, в резултат от политиката за повишаване на доходите в сектори като образование и държавно управление. През 2020 г. нарастването на компенсацията на един нает се очаква леко да се забави до 7.4% поради отслабването в положителната динамика на пазара на труда.
Инфлацията в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2.8%, (с 0.4 пр.п. по-висока от тази в пролетната прогноза), а средногодишната – 2.5%. Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. Очаква се влиянието на енергийните стоки (пряко и косвено) върху инфлационните процеси в страната постепенно да намалява. За следващата година инфлацията се очертава да бъде по-ниска от 2019 г., тъй като международните цени на суровините, особено тези на суровия нефт, не се очаква да бъдат проинфлационен фактор. Рисковете пред прогнозата са свързани с нестабилната геополитическа обстановка и нарасналия брой протекционистични мерки. Растежът на еврозоната е подложен на рискове, които произлизат от световното търсене и възможностите за износ. Влошаването на външната среда е основният риск пред българската икономика. Той може да повлияе негативно както на износа, така и на очакваното нарастване на частните инвестиции през прогнозния период.
https://www.monitor.bg/bg/a/view/mf-bg-ikonomikata-s-3-3-rastej-v-sledvashtite-tri-godini-178569