КАЛЕЙДОСКОП

В Болград обсъдиха новите правила за благоустройство

06 февруари 2019

В Болград бе обсъдено благоустройството на града. Представен бе проект на новата редакция на „Правилата за благоустройството на територията на град Болград, осигуряваща чистота и ред”. Необходимостта от приемане на нова редакция на документа се дължи на факта, че през 2017 г. бяха приети нови типови правила за подобряване на населените места в Украйна.

Проектът се състои от тринадесет раздела, които определят изискванията за подобряване и поддържане на територии, зелени площи, строителни обекти, спазване на тишина на обществени места, събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на твърди битови отпадъци и много друго. Правилата определят и реда за контрол в сферата на подобряване на територията на града и отговорността за тяхното нарушаване.

 

Основната разлика на новата редакция на документа е, че границите на поддръжката на териториите, прилежащи към жилищни сгради, съоръжения за социална инфраструктура, други обекти, притежавани или наети от физически или юридически лица, са ясно определени.

Предложено бе също да се разреши на физическите лица безплатно да извозват домакински отпадъци в малки количества на градското сметище, за да се мотивират хората да изхвърлят боклука в определеното място.

След обсъждането беше прието единодушно решение да се ходатайства пред градския съвет да одобри предложения проект, като вземе предвид направените предложения и коментари.

Светлана Драгнева

ttps://www.glaspress.rs/в-болград-обсъдиха-новите-правила-за-б/