АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

В края на юни излишъкът в бюджета е 1.7 млрд. лв.

14 септември 2018

 

 
Към края на юни консолидираният бюджет завършва с излишък от 1.7 млрд. лв. Това показват данните от тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет. Докладът за касовото изпълнение на бюджета бе приет от правителството.


Данните показват, че излишъкът се формира от превишение на приходите над разходите с 2 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 300 млн. лв.


Общо приходите и помощите през първите 6 месеца са 19.2 млрд. лв., което е ръст от 9.9 на сто спрямо същия период на предходната година.
Данъчните постъпления нарастват номинално с 10.2 на сто спрямо година по-рано, а неданъчните - с 9.5%. Приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към юни миналата година.


Към края на полугодието са събрани 51.4% от заложените приходи от данъци, включително и от осигуровки, като данъчните постъпления нарастват номинално с 10.2 % спрямо година по-рано.


В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.


Постъпленията от ДДС са 5.1 млрд. лв., или 52.2% от планираните за годината, и са с 370.5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30 юни е 61.1 млн. лева. Към края на юни са събрани 46.8% от заложените в Закона за бюджета приходи от акцизи, а постъпленията от мита 62.2%.


При здравните и социалните осигуровки постъпленията се равняват на 50.2% от разчета, като спрямо миналата година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8%.


Разходите на консолидирания бюджет (включително и вноската на България в бюджета на ЕС) към края на юни са 44.5% от разчета за годината. В абсолютна стойност те са 17.5 млрд. лв. и са повече от направените към края на юни миналата година 15.7 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.


Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания, обясняват от Министерството на финансите. Напомнят, че ефектът идва от увеличените разходи за пенсии заради нарастването им от юли 2017 г., както и увеличението на минималната пенсия на две стъпки през 2017 г. - от юли и октомври. Ръстът идва и от по-големите разходи заради повишените учителски заплати.


Отчита се и по-голямо усвояване на средства от европейските фондове в сравнение с миналата година.


Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лв
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/09/12/3309687_v_kraia_na_juni_izlishukut_v_bjudjeta_e_17_mlrd_lv/?ref=home_layer2