АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”

14 декември 2017

  

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
“БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”
 
„Българската Коледа“ има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. Децата, чието лечение се подпомага от „Българската Коледа“, се определят съвместно от Експертния съвет към „Българската Коледа“, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива."
 
NB! ДАРИ И ТИ!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА НОМЕР 1117 ЗА М-ТЕЛ, VIVACOM И TELENOR.
 
ОБАДЕТЕ СЕ НА НОМЕР 09001117 ЗА ФИКСИРАНИ АБОНАТИ НА VIVACOM И MTEL.
 
ТЕМА НА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” 2017/ 2018 „В ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ ДЕТСКИ ЖИВОТ”
През изминалите 14 години подпомогнатите от „Българската Коледа“ деца са преодолели критично здравословно състояние. Най-честите причини - рискови новородени, деца с тежки заболявания, с вродени малформации, преживяни тежки инциденти, инфекции, и др. Последващите грижи за здравето на тези деца съществено подобрява тяхното състояние и намалява случаите на тежко инвалидизиране или загуба на безценен детски живот.
Новите методи на диагностика позволяват навременно откриване на заболяванията и прилагане на лечение, водещо до спасяване на живот. Спасеният детски живот се нуждае от продължителна грижа за да бъдат предотвратени евентуални хронични заболявания и усложненията от тях. Поддържането на здравето на спасените деца изисква усилия за дълъг период от време, дори през целия живот, като в повечето случаи това е сериозно предизвикателство - както за лекарите, така и за техните семейства.
При много от тези деца се налага системна медицинска грижа, постоянен медицински контрол, медикаментозно поддържащо лечение и много често продължителна, специализирана рехабилитация. От съществено значение са комплексните грижи, които включват лечение през острата фаза на настъпило заболяване в детската възраст, навременни и достъпни услуги при последващите грижи до пълното излекуване на детето или продължително лечение, в случай че деца имат остатъчни здравословни проблеми.
Осигуряването на възможности за продължително лечение и рехабилитация в такива случаи често е свързано с проблеми при намирането на подходящи услуги, което затруднява адекватното провеждане на цялостния процес по лечение. Този проблем е особено отчетлив при деца с хронични заболявания и увреждания, при които с приключване на активното лечение, в много случаи децата и техните семейства се сблъскват с проблеми и попадат в безизходица пред необходимостта от осигуряване на продължително лечение, рехабилитация и грижи, с оглед профилактика на инвалидизацията и намаляване на трайните последици от прекараното заболяване.
Налице е необходимост от подпомагане на детското здравеопазване в областите, свързани с осигуряването на продължително лечение и рехабилитация на деца с различни заболявания за възстановяване на тяхното здраве.
Затова петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е посветено на спасения детски живот, като насочва своите усилия да помогне в грижата за продължителното лечение и активната рехабилитация.
https://www.bgkoleda.bg/tema-na-kampaniiata
 
NB! ДАРИ И ТИ!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА НОМЕР 1117 ЗА М-ТЕЛ, VIVACOM И TELENOR.
ОБАДЕТЕ СЕ НА НОМЕР 09001117 ЗА ФИКСИРАНИ АБОНАТИ НА VIVACOM И MTEL.
 
 
ПРАВИЛА НА "БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА"
извлечение
 Дарителската банкова сметка е в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД на специален режим на обслужване и предназначение, съгласно сключен договор БНТ № 8847/14.11.2007г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG13UBBS80023300186210
12. Титуляр на сметката е Българската национална телевизия.
VІ. БЕНЕФИЦИЕНТИ
13. Бенефициенти са:
13.1. Деца (физическо лице до навършване на 18 години) - български граждани, съгласно т. 4.1., както и на лица до 19-годишна възраст, в случаите когато курсът на лечение е започнал преди осемнадесетата година.
13.2. Лечебни заведения с държавно или общинско участие, съгласно т. 4.2.
VІІ. ПРОЗРАЧНОСТ
14. С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на инициативата, при съблюдаване на ограниченията, въведени с действащото законодателство, настоящите правила са публично достъпни на интернет страницата на инициативата.
https://www.bgkoleda.bg/pravila