Предстоящи Събития

Национален конкурс "Любовта в нас"

10 януари 2013

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

СДРУЖЕНИЕ “ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” – ВАРНА

*ОБЯВЯВАТ*
ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС”

ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА ВАРНА, 2013 г.

СТАТУТ

ОРГАНИЗАТОРИ: Регионален инспекторат по образованието– Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна.


РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора  и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. *Конкурсът е индивидуален.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

1. Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или  1
   произведение в проза до 4 страници, *написани на компютър (А4,
   шрифт****Times****New****Roman, 12 пункта).*
2. *Творбите да са на български език**. *
3. Конкурсът е явен и индивидуален. Всяка отделна творба се придружава
   с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл,
   *възраст на* *участника*,***клас**,* училище /извънучилищно звено/.
   Данните се вписват във файла с творбата
4. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение *doc* или *docx*

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи в двата подраздела : поезия и проза

от І до ІV клас

от V до VІІІ клас

от ІХ до ХІІ клас


РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА
 
ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до VІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

Изисквания към рисунките:

1. Да са изработени на графична програма по избор

2. Формат на рисунката – А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.

3. Да бъдат изпратени по електронната поща като прикачен файл.

4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.

5. Данни за участниците да бъдат посочени в имейла с прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в две възрастови групи : От І-ви до ІV-ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас.

ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Цели: Развитие на презентационните умения и изразяване на личното отношение към красотата и духовната сила на любовта.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от VІІ-ми до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. *Конкурсът е индивидуален.

Изисквания към презентациите:

1. Да са изработени в PowerPoint или Windows Movie Maker

2. Да са от минимум 10 слайда/кадъра.

3. Да бъдат изпратени по електронната поща като прикачен файл.

4. Да се избягва употребата на фотоси от интернет.

5. Данни за участниците да бъдат посочени в имейла с прикачените презентации: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.

Презентации, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в две възрастови групи : От V-ти до VІІ-ми клас и от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Ще бъдат присъдени: І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел и Специална награда на Кмета на гр. Варна за литературна творба

Грамоти за участие не се присъждат.

Общи условия:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 януари 2013 г. на следните електронни адреси:

ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ: odk.literature@gmail.com

ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ  И ПРЕЗЕНТАЦИИ: odk.picture@gmail.com

телефони за връзка: 052/612 107

Всеки автор може да участва и в  двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани  в сайта  на Общински детски комплекс
www.odk-varna.com<http://www.odk-varna.com/> до 11.02.2013 г.

Връчването на наградите ще се състои на 16 февруари 2013 г. в град Варна. Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс Варна /www.odk-varna.com
<http://www.odk-varna.com/

/Забележка/: /При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител.  При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя.///

 
http://www.odk-varna.com/