КАЛЕЙДОСКОП

Дни на българската култура в Солун 2012 г.

28 март 2012

 

В рамките на съвместния проект на Генералното консулство в Солун и Университета Македония - „Дни на българската култура в Солун – 2012”, на 20 и 21 март т.г. в голямата конферентна зала на университета бяха изнесени лекции с основна тема съвременните българо-гръцки отношения.

 
На 20 март т.г. гл. ас. д-р Юра Константинова от Института по балканистика с център по тракология към БАН представи „Българската пропаганда в годините на Балканските войни”, а на 21 март т.г. г-н Васил Вълчев – генерален консул на РБългария в Солун и г-н Виктор Роснев, съветник в Генералното консулство в Солун, изнесоха лекции за съвременните аспекти на двустранните българо-гръцки политически отношения, както и за инвестиционния климат и съвременното икономическо развитие на България и основните моменти в българо-гръцкото икономическо сътрудничество.
 
Българските лектори бяха посрещнати с подчертан интерес не само от студентите, обучаващи се по специалностите „Съвременна политика и икономика на страните от ЮИЕ” и „Балканистика”, но и от преподаватели в университета, които отбелязаха, че подобно значимо присъствие в университета на дипломатически представители на България не е имало повече от 12 години.
 
Темата на лекцията на гл. ас. д-р Ю. Константинова, освен въпросите насочени тясно в областта на историческата наука, неминуемо повдигна и въпроси за миграцията на българите вследствие на войните в началото на ΧΧ-ти век, за липсата на анти-гръцка пропаганда в България от средата на XX-ти век и досега, както и по съвременните българо-гръцки политически отношения.
 
По повод представянето на съвременните българо-гръцки политически, икономически и културни отношения от г-н Вълчев и г-н Роснев, проф. Марандзидис, декан на Департамента за „Балкански, славянски и ориенталски науки” в университета обърна внимание на политическите аспекти в двустранните отношения във връзка с кризата в Гърция и разбирането на някои учени, че тя наподобява „пост-комунистическа криза”. Българските лектори споделиха виждането, че икономическата криза засяга целия регион на Балканите и цяла Европа и поради тази причина за България е от особено значение развитието на отношенията й с Гърция като неин приоритетен партньор, а що се отнася до сравняването на гръцката криза с тези в посткомунистическите държави от началото и средата на 90-те години на XX-ти век, то в този смисъл тя е по-скоро „криза на социалната държава”.
 
Проф. Бениадис и проф. Киркилис дискутираха  въпроси, свързани със сериозния спад на инвестициите в нашата страна след 2007 година и причините за същия, както и въпроси, свързани с валутния борд, стабилността на българския лев, общата европейска валута и обсъжданията в гръцкото общество относно завръщането на драхмата.
 
От студентите бяха поставени въпроси във връзка с причините и последствията от оттеглянето на българската държава от проекта Бургас-Александруполис, относно възможните взаимовръзки между ниските доходи в България и евентуалното повишаване на престъпността и влошаване на инвестиционния климат и други.
 
Отворената и пълноценна дискусия и големият интерес към българските лектори  в тези два дни, както от страна на преподавателите, така и от студентите, показаха навременността на инициативата на Генералното консулство за активизиране на българското културно и научно присъствие в Северна Гърция и по-специално в университетските среди в Солун.
 
Радослава Кафеджийска, съветник в ГК на Република България в Солун.