КАЛЕЙДОСКОП

21-ви февруари -Международен ден на майчиния език-Ден на Асоциацията на българските училища в чужбина

21 февруари 2012

 

 

 
 
Международният ден на майчиния език е обявен през ноември 1999 година
на Генерална конференция на ЮНЕСКО. Ежегодно от февруари 2000 г. този ден
се отбелязва с цел насърчаване на многоезичието и културното разнообразие.
 
СПОРЕД ЮНЕСКО
 
Сред основните цели на ЮНЕСКО e запазването и съхраняването на
повече от 6000-те езика, които съществуват в светa. Организацията счита
езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за опазване на
материалното и нематериално наследство на човечеството. Тя активно подкрепя
страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на
знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин
език, където това е възможно и по този начин утвърждават културното
многообразие като обществена ценност.
 
Според ЮНЕСКО всяка инициатива за насърчаване и разпространение на майчин
език e не само част от езиковото многообразие, но и пособие за повишаване на
осведомеността относно езиковитe и културни традиции по света и
вдъхновява солидарност, основанa на разбиране, толерантност и диалог.
 
СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 
Pезолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно
многоезичието като преимущество за Европа и обща отговорност утвърждава
спазването на принципа на езикова равнопоставеност.
 
Езиковото и културно многообразие имат значително въздействие върху
ежедневието на гражданите на Европейския съюз поради навлизането на медиите,
нарастващата мобилност, миграцията и напредъка на глобализацията.
 
Придобиването на разнообразна гама от езикови умения се оценява като
изключително важно за всички граждани на Европейския съюз поради това, че им
позволява да се възползват напълно от икономическите, социални и културни
предимства на свободното движение в рамките на Съюза, както и в отношенията
на Съюза с трети държави.
 
Жизненоважна е необходимостта да се отдели специално внимание и подкрепа в
училище на ученици, на които не може да се преподава на майчиния им език и
горещо се приветства предложението на Комисията за насърчаване на
инициативата "майчин език плюс два" в образованието.
 
Насърчава и подкрепя незадължителното въвеждане на майчини езици на
малцинства, местни и чужди езици в училищните програми и/или в контекста на
дейности, отворени към общността, които се провеждат извън учебния план.
 
КАКВО Е МАЙЧИН ЕЗИК ?
 
Терминът "майчин език" се употребява за обозначаване на:
• първия език, който си научил;
• езика, с който се идентифицираш или с който ни идентифицират другите;
• езика, който най-добре говорим и който най-често изпозваме;
• първия ни език.
 
Езикът е тясно свързан с културата на един народ. С изчезването на даден език,
който характеризира една област, се получава културно обедняване, което засяга
цялото общество: по-малко възможности за комуникация и обмен в диалога и
разбирателството между различните култури.
 
Според основната линия на работа, в Асоциация на български училища в чужбина
(АБУЧ) разбираме и сме с надеждата, че духът на Международния ден нa
майчиния език ще спомогне да развием в себе си дълбоко уважение не само кам
нашия роден език, но и към другите езици. Ще спомогне за равнопоставеност на
всички езици.
 
На Общото събрание на АБУЧ през 2010 г. единодушно приехме
Международния ден нa майчиния език да бъде и ден на Асоциацията на
българските училища в чужбина.
 
С цел да се подчертае ролята на всички родни езици по света за
изграждането на културна идентичност, развитие на творчеството и създаването
на концептуална визия призоваваме членовете на АБУЧ да отбележат на 21
февруари - Международния ден нa майчиния език, както и Деня на Асоциацията
на българските училища в чужбина.
 
С уважение,
Управителен съвет
на Асоциацията на българските училища в чужбина__