КАЛЕЙДОСКОП

Българите от Голо Бърдо. Албания. Част II

10 октомври 2011

 

На 5 октомври 2011 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя премиерата на книгата „Българите от Голо Бърдо. Албания. Част II”. Книгата беше представена от нейния съставител Веселка Тончева и от председателя  на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов.


Втората част на поредицата „Българите от Голо Бърдо, Албания” съдържа фолклорни материали, по-голямата част от които са записани в с. Големо Острени (и по-малка част в с. Оржаново, с. Мало Острени (Малестрени) и с. Стеблево) в експедиции, осъществени през 2009 и 2010 г.


Научните текстове в  книгата са фокусирани върху различни аспекти на езика, обредността и музиката.  Обект на изследвания са два ключови елемента в културната специфика на българите от с. Големо Острени, обл. Голо Бърдо – езикът и семейната обредност. Езикът е анализиран в лингвистичен и антропологичен (идентичностен) аспекти. Наблюденията и анализите на традиционната обредност и музика на българите от Голо Бърдо (на В. Тончева) се основават на конкретно документиране на два действащи семейни ритуала в с. Големо Острени – сватба (август 2010) и сюнет (август 2009).


Приложенията в книгата съдържат песни (някои от тях с нотни текстове), топонимия  и живата реч на голобърдци. Представени са разкази по широк кръг от теми: селища и история на региона, религия, календарна и семейна обредност, музика, носия, поминък и идентичност. Публикуваните песни са обредно-празнични и всекидневни, записани в с. Големо Острени. Намираме също така и необнародвани у нас песни от с. Вормица.


Както и в първото издание, така и в този случай, трябва да се отбележи, че изследванията на българите в албанската част на Голо Бърдо не биха били възможни без активното съдействие от страна на организацията „Просперитет Голо Бърдо” с председател Хаджи Пируши. 


 С излизането на настоящето издание „Българите от Голо Бърдо. Албания” се осъществява на практика задачата  да се изгради цялостен образ на общността в Голо Бърдо с нейната традиционна култура и българска идентичност.

 

Деян Мартиновски, мл.експерт