СРЕЩИ

Красимир Вълчев: Новите учебници не трябва да надвишават материала от програмата

24 февруари 2020

- Образователната система има постоянни приоритети и цели. Това са да повишим образователните резултати, измерени чрез придобити компетентности, да приобщим всяко едно дете, да интегрираме децата от уязвими групи, да подобрим възпитателната работа и взаимодействието с родителите. Тези приоритети могат да се проследят и през основните ни политики. Миналата година поставихме акцент върху ефективното въвеждане на компетентностния подход, което означава образователната система да се фокусира не само върху знания, но и върху формирането на умения и мотивация за учене.

Проф. Христо Пимпирев: Проект ще изследва полярниците в екстремни условия на Антарктида

11 февруари 2020

Проф. Михаил Константинов. Митове и истини за недействителния вот

04 февруари 2020

Милена Димитрова: „Втората България“ все повече ще липсва на държавата ни

27 януари 2020

Георги Папакочев: „12+ 3” и съдбата на журналистиката

20 януари 2020